Ar ko tu dalīsies savā laimētajā Coca-Cola?

Vairāk nekā 600 000 pudeļu par brīvu!

Pakeisk laimingąjį kamštelį į prizą pažymėtose pardavimo vietose iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

Akcija vyksta: 2013 07 01 – 2013 08 31.

Taisyklės

Pardavimo vietose

TAISYKLĖS

„Coca-Cola“ akcija „Dalinkis Coca-Cola“

 1. ORGANIZATORIUS
  Šią „Coca-Cola“ akciją „Dalinkis Coca-Cola“ 2013 (toliau – Akcija), rengia UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, registracijos numeris: 111484678, juridinis adresas: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono Nr. 8 800 26533 (toliau - Organizatorius). Akcija vykdoma pagal šias taisykles (toliau - Taisyklės). Organizatorius turi teisę papildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei nacionaliniame dienraštyje ir internetinėje svetainėje adresu www.coca-cola.lt.
 2. PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA AKCIJA
  Akcija taikoma toliau išvardytoms prekėms:

  Gėrimai „Coca-Cola“ ir „Coca-Cola Zero“ 0,5 l plastikiniuose buteliuose su atitinkamomis akcijos etiketėmis ir kamšteliais (toliau – „Akcijos prekė“), nupirkti Lietuvos teritorijoje.

  Akcijos prekių reklaminiai kamšteliai yra balti su „Coca-Cola“ buteliams būdinga grafika ant viršaus ir tekstu „Laimėk!“ latvių ir lietuvių kalbomis (toliau „Akcijos prekės kamštelis”). Po kai kuriais Akcijos prekės kamšteliais bus butelio simbolis su užrašu „0,5 l“.

  Organizatorius pateiks iki 1 529 350 prekių Akcijai.
 3. TEISĖ DALYVAUTI AKCIJOJE
  Akcijoje gali dalyvauti visi vyresni nei 12 metų fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos teritorijoje, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus, Akcijai paslaugas teikiančią reklamos agentūrą ir kitus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai Organizatoriaus įdarbintus teikti paslaugoms, susijusioms su Akcija, o taip pat tokių asmenų artimiausius šeimos narius.
 4. AKCIJOS TRUKMĖ
  Akcija „Dalinkis Coca-Cola“ prasideda 2013 m. liepos 1 d. ir tęsiasi iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai). Prizus galima atsiimti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.
 5. AKCIJOS TERITORIJA
  Akcija rengiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 6. DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS
  a) norėdamas dalyvauti Akcijoje, dalyvis privalo įsigyti Akcijos prekę ir pažiūrėti po Akcijos prekės kamšteliu ar yra butelio simbolis su užrašu „0,5 l“. Laimingi Akcijos prekės kamšteliai iš vidaus pažymėti butelio simboliu su užrašu „0,5 l“.
  b) laimėjusieji dalyviai privalo išsaugoti Akcijos prekės kamštelį, pažymėtą butelio simboliu su užrašu „0,5 l“ iki atsiims prizą.
 7. PRIZAI
  Akcijos prizai yra 423 821 „Coca-Cola“ 0,5 l plastikinių butelių (toliau – „Prizai“).
 8. PRIZŲ SUTEIKIMO IR IŠDAVIMO PRINCIPAI
  Akcijos prekių galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose, dalyvaujančiose Akcijoje Lietuvos teritorijoje.

  Dalyvis su Akcijos prekės kamšteliu, po kuriuo atvaizduotas butelio simbolis su užrašu „0,5 l“, gali atsiimti prizą – nemokamą „Coca-Cola“ 0,5 l plastikinį butelį prekybos vietose, pažymėtose ženklu nurodančiu, kad parduotuvėje galima atsiimti Coca-Cola vasaros akcijos prizus“. Dalyvis turės pateikti Akcijos prekės kamštelį, po kuriuo atvaizduotas butelio simbolis su užrašu „0,5 l“, mainais už nemokamą „Coca-Cola“ 0,5 l plastikinį butelį.

  Prizus galima atsiimti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.
 9. LAIMĖJIMŲ PATIKRINIMAS
  Norėdamas atsiimti Prizą dalyvis turi pateikti Akcijos prekės kamštelį su butelio simboliu ir užrašu “0,5L”, kaip nurodyta 8 dalyje.

  Visi į Organizatoriaus biurą atnešti ar jo įgaliotiems Prizų dalintojams pateikti Akcijos prekės kamšteliai bus tikrinami išimtine Organizatoriaus ar minėtų jo atstovų nuožiūra ir bus atmesti, jei paaiškės, kad užrašai ant Akcijos prekės kamštelių yra neįskaitomi, kamšteliai yra atkurti, padaryta jų kopija, taip pat esant padirbimo, suklastojimo, apgadinimo ar kitiems pakeitimo atvejams, arba jei akcijos etiketė ar kamštelis turės mechaninių ar kitų defektų (toliau – „Kamštelių defektai“).
 10. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
  Ant Akcijos prekės kamštelio esančių spausdinimo klaidų ar neatitikimo atveju, nei „Coca-Cola“ bendrovė nei Organizatorius, nei jų atitinkami atstovai ar agentūros nebus atsakingos. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje ir prizų atsiėmimu, padengia tik dalyviai ir, jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Organizatorius jų neatlygina. Nei Organizatorius nei „Coca-Cola“ bendrovė neatsako, jeigu kuris nors Prizas nepristatomas ar nesuteikiamas dėl Kamštelių defektų.
 11. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA
  Visus su Akcija susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai turi pateikti raštu iki 2013 m. rugsėjo 30 d. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. rugsėjo 30 d.) šiuo adresu: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.

  Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.

  Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – Komisija). Komisija tiria dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atitinkamais įstatymais.

  Kilus ginčui dėl dalyvavimo Akcijoje įrodymų galiojimo ar tikrumo, komisija priima sprendimą remiantis šiomis Taisyklėmis, Akcijos prekės kamštelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

  Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

  Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir(arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais.

  Organizatorius praneš dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Be to, Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.
 12. KITOS SĄLYGOS
  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

  Dalyvaudami šioje Akcijoje dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su šia Akcija susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.

  Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

  Jei reikia, Organizatorius sumoka visus asmeninius pajamų mokesčius, susijusius su Prizais.

  Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriame jos etape paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ar piktnaudžiavimas jomis, arba jei iškiltų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

  Išsamesnės informacijos apie Akciją teiraukitės telefonu 8 800 26533 arba apsilankykite www.coca-cola.lt. Visą Taisyklių tekstą rasite internetinėje svetainėje www.coca-cola.lt..